Giới thiệu TBA

Hội Doanh nghiệp Thủ Đức được thành lập theo Quyết Định số 358/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh.