Hoạt động

– Kết nối hội viên mới
– Cafe Doanh nhân
– Thăm doanh nghiệp
– Chăm sóc hội viên
– Xúc tiến thương mại