ĐIỀU LỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN THỦ ĐỨC

(Kèm theo Quyết định số 1477/QĐ-UBND Ngày 09 tháng 03 năm 2012 
của Ủy ban Nhân dân Quận Thủ Đức)

CHƯƠNG I
TÊN GỌI – TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH 

ĐIỀU 1: Tên gọi : Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức

Tên tiếng Anh : THU DUC BUSINESS ASSOCIATIONS

Tên viết tắt  : TBA

ĐIỀU 2:

 1. Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức được thành lập ngày 25/01/2005 theo QĐ số 358/QĐ-UB của Chủ Tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, bao gồm những người có quan hệ nghề nghiệp, hoạt động cùng mục đích, mà hội viên là người đại diện hợp pháp của các doanh nghiệp, các hợp tác xã ( gọi chung là donh nghiệp), các hộ kinh doanh cá thể ( gọi tắt là hộ kinh doanh), có đăng ký kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các nhà quản lý kinh tế, các chuyên gia, chuyên viên kỹ thuật quan tâm đến hoạt động của Hội trên địa bàn quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ giữa các Doanh Nghiệp với nhau, giữa các hộ kinh doanh cá thể với nhau, cùng trao đổi kinh nghiệp quản lý, kỹ thuật, mở rộng thị trường, nhằm đẩy mạnh hoạt động của từng đơn vị sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của Quận.

ĐIỀU 3:Hội Doanh Nghiệp Thủ Đức hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng pháp luật Việt Nam và theo điều lệ Hội, được UBND Thành Phố Hồ Chí Minh phê duyệt. Hội là thành viên của MTTQ Việt Nam – Quận Thủ Đức, TP HCM, Hội là Hội viện của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý của nhà nước của UBND quận Thủ Đức

ĐIỀU 4:Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở ngân hàng theo quy định của nhà nước. Trụ sở đặt tại số 17 đường Lê Quý Đôn, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

ĐIỀU 5: Chức năng của Hội

 1.  Phối hợp với Hiệp Hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh bàn biện pháp nhằm thúc đẩy sự liên kết giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với hộ kinh doanh và giữa các hộ kinh doanh trong sản xuất kinh doanh, xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư hợp tác khoa học- công nghệ của các doanh nghiệp.
 2. Làm cầu nối trong mối quan hệ giữa các cơ quan Đảng, chính quyền và các cơ quan hữu quan của Quận với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hội viên nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong khuôn khổ luật định.
 3. Đại diện quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Quận trong các quan hệ kinh tế- xã hội với các tổ chức trong và ngoài nước.

ĐIỀU 6: Nhiệm vụ của Hội

 1. Phối hợp với Hiệp Hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng của thành phố và quận tiến hành: xây dựng, quảng bá hàng hóa, thương hiệu nhằm nâng cao uy tín doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, hỗ trợ phát triển quan hệ kinh doanh và đầu tư thông qua các biện pháp như: giới thiệu bạn hàng, cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm , quảng cáo và các hoạt động xúc tiến thương mại.
 2. Phối hợp Hiệp Hội Doanh nghiệp thành phố và các cơ quan chức năng tổ chức các lớp đào tạo với nhiều hình thức phù hợp, để phát triển nguồn nhân lực cho các đơn vị, giúp các doanh nhân nâng cao kiến thức, năng lực quản lí sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp việc nâng cao tay nghề cho người lao động.
 3. Phối hợp với các cơ quan chức năng cảu quận tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa các doanh nghiệp và hộ kinh doanhv ới các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liê quan để trao đổi thông tin và ý kiến về các vấn đề có liên quan.
 4. Phối hợp tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp và hộ kinh doanh nâng cao trách nhiệm đối với xã hội, thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, xây dựng đạo đức và văn hóa trong kinh doanh, khuyến khích và hướng dẫn các hội viên thực hiện tốt các chính sách xã hội, phối hợp với liên đoàn Lao động quận và các cơ quan liên quan giải quyết tốt các mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh với coogn nhân lao động theo đúng quy định của Bộ luật lao động.
 5. Phối hợp cùng các ngành của Quận tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận trong việc quy hoạch tổ chức ngành nghề và thực hiện những công việc khác do Ủy ban nhân dân Quận giao cho Hội.
 6. Tập hợp các kiến nghị của hội viên doanh nghiệp và hộ kinh doanh để có ý kiến với cơ quan Nhà nước những vấn đề pháp luật, chính sách kinh tế- xã hội nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.
 7. Tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, các dự án kinh tế quận.
 8. Đoàn kết giúp đỡ hội viên phát huy mọi khả năng và tìm lực nhằm ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong kinh doanh.
 9. Làm đầu mối phối hợp liên kết giữa các doanh nghiệp thành viên, thúc đẩy liên doanh, liên kết, cùng có lợi.
 10. Hỗ trợ doanh nghiệp hội viên trong viêc chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý, xúc tiến thương mại.
 11. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên trong tranh chấp thương mại và hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp giữa các hội viên.

ĐIỀU 7: Quyền hạn của Hội

 1. Được các cơ quan nhà nước cung cấp về các chính sách, chủ trương, luật pháp liên quan đến sản xuất kinh doanh.
 2. Cử đại diện tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo do cơ quan quản lí nhà nước tổ chức về những vấn đề có liên quan đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
 3. Tham gia ý kiến với các cơ quan chức năng  nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên. Được cử đại diện tham dự các hội nghị, các hội đồng xét duyệt có liên quan đến quyền lợi của doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
 4. Giới thiệu hội viên và đề cử người đại diện của Hội đi nước ngoài để tiếp cận thị trường, dự các cuộc triển lãm, hội nghị, hội thảo theo quy chế của Nhà nước.
 5. Cử người đại diện của Hội, các hội viên tham gia ứng cử vào các tổ chức dân cử theo đúng hướng dẫn của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Thủ Đức.
 6. Hội được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và Hội có thể tạo thêm nhiều nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động. Đồng thời được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

ĐIỀU 8: Điều kiện trở thành Hội viên chính thức

Mọi tổ chức kinh tế và cá nhân tán thành điều lệ của Hội, tự nguyện xin gia nhập đếu có thể trở thành hội viên của Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức.

Có 3 loại hội viên:

 • Hội viên chính thức: Là các chủ doanh nghiệp, Giám đốc công ty, xí nghiệp chủ nhiệm Hợp tác xã ( gọi chung là nhà Doanh Nghiệp), hộ kinh doanh cá thể ( người đứng tên đăng ký kinh doanh) hoạt động hợp pháp tại quận Thủ Đức và các Quận khác trong Thành Phố Hồ Chí Minh, các nhà quản lý kinh tế, cán bộ khoa học kỹ thuật.
 • Hội viên liên kết: Là Doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước  ngoài có đăng ký và hoạt động hợp pháp tại Thành Phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia và tổ chức chuyên môn ở trong và ngoài nước có khả năng giúp thực hiện các nhiệm vụ của Hội.
 • Hội viên danh dự: Là các cá nhân có đóng góp đặc biệt vào việc phát triển Hội, được Ban Chấp Hành Hội mời gia nhập.

– Các tổ chức, cá nhân được chính thức công nhận là hội viên của Hội kể từ khi được Ban chấp hành hoặc Ban Thường vụ Hội chấp nhận đơn xin gia nhập và nộp đủ lệ phí gia nhập.

– Tư cách của hội viên sẽ không còn giá trị nếu xảy ra trong những trường hợp sau đây:

+ Hoạt động trái với mục đích của Hội, gây tổn hại đến uy tín hoặc tài sản của Hội.

+ Doanh nghiệp bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động.

+ Bị kết án.

ĐIỀU 9: Quyền của hội viên

 1. Hội viên chính thức có quyền tham gia mọi hoạt động của Hội, thảo luận và biểu quyết các mặt công tác của Hội, được tham dự Đại Hội, đề cử, ứng cử và bầu cử.

– Sử dụng các dịch vụ do Hội tổ chức với điều kiện ưu đãi.

– Được cấp thẻ hội viên tham gia sinh hoạt Hội.

– Hội viên liên kết và hội viên danh dự được tham dự Đại Hội, hưởng ứng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.

– Thôi là hội viên của Hội nếu xét thấy không muốn tiếp tục tham gia.

* Trường hợp này, hội viên phài có đơn xin thôi là hội viên, được sự chấp thuận của Ban Chấp Hành hoặc Ban Thường Vụ Hội và phải hoàn thành nghĩa vụ đóng góp hội phí ( trừ hội viên danh dự) tới thời điểm đó.

– Phát biểu ý kiến, đề đạt kiến nghị, nguyện vọng lên cơ quan Đảng, Mặt trận và chính quyền xem xét giải quyết thông qua Hội.

2.   Phát triển thương hiệu :Giới thiệu tham gia các giải thưởng nhằm khẳng định và nâng cao thương hiệu của Doanh Nghiệp trên địa bàn Quận, Thành phố và cả nước.

3.Phát triển kinh doanh: 

– Được hỗ trợ, giúp đỡ của Hội trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi quyền hạn của Hội.

– Tham gia các chương trình xúc tiến thương mại.

– Hội cung cấp các thông tin về hoạt động của Hội và doanh nghiệp hội viên, các thông tin về cơ hội giao thương, các thông tin về thị trường và tin về các văn bản luật mới ban hành.

– Hội giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc phổ biến thông tin liên quan đến doanh nghiệp trên bản tin điện tử hàng tuần và website Hội miễn phí.

– Tham gia các buổi gặp gỡ, giao lưu với đại diện các cơ quan ban nghành chủ quản: thuế, hải quan, v.v do Hội tổ chức

– Tham gia các cuộc họp mặt giao lưu toàn thể hội viên do Hội tổ chức. Đây là dịp để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, phát triển mối quan hệ với các hội viên cũ và mới

4. Hỗ trợ nâng cao năng lực của doanh nghiệp: 

– Tham gia các khóa đào tạo theo cách chuyên đề về nâng cao kỹ năng quản lý doanh nghiệp và kỹ năng làm việc cho nhân viên trong doanh nghiệp do Hội tổ chức với mức phí ưu đãi. 

– Tham gia các buổi tham quan mô hình quản trị mẫu tại các doanh nghiệp thành công do Hội tổ chức để học hỏi kinh nghiệm với mức phí ưu đãi. 

– Tham gia các chương trình hội thảo chuyên đề, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về điều hành và quản lý doanh nghiệp với mức phí ưu đãi hoặc miễn phí. 

– Tham gia các dự án hỗ trợ doanh nghiệp do Hội kết hợp với các tổ chức trong và ngoài Quận cùng Thành phố thực hiện.

5. Hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp: 

– Được nhận các văn bản luật miễn phí hàng tuần qua email và được hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến luật doanh nghiệp, luật đầu tư, sở hữu trí tuệ, v.v.

– Yêu cầu Hội đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình trước pháp luật.

– Tham dự các buổi đối thoại với đại diện các cơ quan ban nghành do Hội tổ chức và đề xuất, đóng góp ý kiến về các vấn đề kinh tế, xã hội và luật pháp liên quan đến môi trường kinh doanh và đời sống doanh nghiệp.

6. Tăng cường cơ hội giao lưu, giải trí: 

– Tham gia các cuộc họp mặt giao lưu toàn thể hội viên. Đây là dịp để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, phát triển mối quan hệ với các hội viên cũ và mới.

– Tham gia các chương trình dã ngoại, hoạt động thể thao, từ thiện, … do Hội tổ chức. 

– Được cử nhân viên tham gia các chương trình sinh hoạt vui chơi, giải trí…

ĐIỀU 10: Nghĩa vụ của hội viên

 1. Chấp hành Điều lệ của Hội, các Nghị quyết, Quyết định của Đại Hội và của Ban lãnh đạo Hội.
 2. Tham gia sinh hoạt đều đặn trong tổ chức của Hội.
 3. Đóng đủ phí gia nhập Hội và Hội phí theo qui định của Ban Chấp Hành Hội. Hội viên danh dự không phải đóng hội phí.
 4. Cung cấp cho Hội những thông ti, số liệu cần thiết phục vụ cho các hoạt động của Hội.
 5. Thông báo cho VPH đầy đủ và kịp thời bằng văn bản khi có những thay đổi thông tin về doanh nghiệp hay tên hội viên (theo biểu mẫu có sẵn hội cung cấp) để được Hội cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
 6. Thông báo cho Lãnh đạo hội đầy đủ và kịp thời bằng văn bản khi không thể tiếp tục làm hội viên của hội (theo biểu mẫu có sẵn hội cung cấp).
 7. Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động hội. Góp phần tuyên truyền, vận động, xây dựng phát triển Hội ngày càng lớn mạnh
 8. Giới thiệu và lựa chọn những hội viên đủ năng lực, có trách nhiệm và uy tín vào các cấp lãnh đạo của Hội 
 9. Đoàn kết, hợp tác để cùng nhau thực hiện mục đích của Hội, góp phần xây dựng Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC – QUẢN LÍ – ĐIỀU HÀNH HỘI

ĐIỀU 11: Cơ quan quản lý điều hành của Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức gồm:

 • Đại hội
 • Ban chấp hành
 • Ban thường vụ
 • Ban kiểm tra

ĐIỀU 12: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu hội viên

 • Đại hội bao gồm: Các đại biểu là hội viên hoặc đại biểu hội viên được các hội viên giới thiệu theo tỉ lệ hội viên
 • Số lượng và cơ cấu đại biểu do ban chấp hành đương nhiệm quyết định
 • Có 2 loại Đại hội: Đại hội thường kì và Đại hội bất thường.
 • Ban chấp hành Hội căn cứ vào số hội viên ở thời điểm triệu tập Đại hội để quyết định triệu tập Đại hội toàn thể hội viên hay đại biểu hội viên. Trong trường hợp triệu tập đại hội đại biểu hội viên thì Ban chấp hành phải có hướng dẫn.

ĐIỀU 13: Đại hội thường kỳ

Do Ban chấp hành Hội triệu tập 5 năm một lần, có nhiệm vụ:

 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kì qua và đề ra chương trình hoạt động của Hội nhiệm kì tới.
 2. Xem xét thông qua báo cáo tài chính và bản tổng kết tài sản của Hội.
 3. Thảo luận và quyết định đổi tên Hội, sửa đổi, bổ sung điều lệ của Hội (nếu có yêu cầu).
 4. Bầu ban chấp hành và Ban kiểm tra Hội.
 5. Tuyên bố ngừng hoạt động hoặc chia tách, sát nhập, hợp nhất, giải thể.
 6. Biểu quyết thông qua các Nghị quyết cảu Đại hội được quá bán (quá một phần hai) số Đại biểu có mặt chính thức tán thành. Biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kính do Đại hội quyết định.

ĐIỀU 14: Đại hội bất thường

 1. Đại hội bất thường có thể được triệu tập bất kì thời gian nào theo quyết định của Ban Chấp Hành, khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số Ủy viên Ban chấp hành hoặc có ít nhất ½ (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị, để giải quyết những vấn đề tổ chức và hoạt động của Hội vượt quá thẩm quyền của Ban chấp hành.
 2. Đại hội bất thường được xem là hợp lệ khi có ít nhất 1/2( một phần hai) số đại biểu được triệu tập tham dự và nghị quyết của Đại hội có giá trị khi quá bán (quá một phần hai) tổng số đại biểu có mặt tán thành.
 3. Trường hợp triệu tập Đại hội (bao gồm Đại hội toàn thể và Đại hội đại biểu)lần đầu không đạt túc số quy định thì không phải triệu tập đại hội lần thứ 2 mà Đại hội vẫn được tiến hành khi có ít nhất ½ (một phần hai) số đại biểu được triệu tập tham dự nhưng việc biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội phải được qua bán (quá một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt tán thành.

ĐIỀU 15: Ban chấp hành

 1. Ban chấp hành lãnh đạo mọi hoạt động của Hội trong thời gian giữa hai kì Đại hội. Thành viên Ban chấp hành do Đại hội hiệp thương bầu ra. Số lượng do Đại hội quyết định, hình thức bầu cử có thể giơ tay biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Nhiệm kì của Ban chấp hành không quá 5 năm.
 2. Thành viên Ban chấp hành bao gồm:
 • Các doanh nhân có uy tín trong sản xuất kinh doanh tiêu biểu cho các ngành, có tinh thần hợp tác tốt, có nhiệt tình tham gia các phong trào xã hội.
 • Các chuyên viên quản lí kinh tế và hoạt động đoàn thể.
 • Các chuyên viên kĩ thuật có liên quan đến hoạt động Hội.
 1. Nhiệm vụ của Ban chấp hành:
 • Nghiên cứu và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.
 • Thảo luận và thông qua chương trình công tác và ngân quỹ hàng năm của Hội, quy định mức lệ phí gia nhập và mức hội phí đóng góp hàng tháng của hội viên.
 • Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy làm việc của Hội
 • Giám sát công việc của Ban thường vụ
 • Chuẩn bị nội dung cho các kì Đại hội, triệu tập Đại hội thường kì và Đại hội bất thường.
 • Bầu ban thường vụ
 • Bầu bổ sung Ủy viên Ban kiểm tra khi có yêu cầu
 • Bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành khi có yêu cầu
 • Xem xét ý kiến, kiến nghị của hội viên, chuẩn bị những thông tin, kiến nghị gửi tới các cơ quan Nhà nước và các tổ chức có liên quan.
 • Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Hội với Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, các Hội ngành nghề của thành phố và các Hội quận khác.
 • Ban chấp hành đương nhiệm căn cứ vào số hội viên ở thời điểm triệu tập Đại hội để quyết định triệu tập Đại hội toàn thể hay Đại hội địa biểu hội viên.
 • Công nhận hoặc hủy bỏ tư cách hội viên.
 • Ban chấp hành ban hành quy chế hoạt động của Ban chấp hành và thông báo đến hội viên.
 • Ban chấp hành đương nhiệm có thể giới thiệu đề cửa Ủy viên Ban chấp hành đương nhiệm vào Ban chấp hành nhiệm kì kế tiếp.
 1. Ban chấp hành họp định kì 3 tháng một lần để sơ kết tình hình hoạt động của Hội và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của ban thường vụ hoặc 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên Ban chấp hành.
 • Sáu tháng và cuối năm, Ban chấp hành tổ chức hội nghị toàn thể hội viên để sơ kết công tác sáu tháng và một năm, đề ra kế hoạch cho công tác năm tới, trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội và bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành hoặc Ban kiểm tra nếu có yêu cầu.
 1. Quyết định của Ban chấp hành có giá trị theo đa số qua bán (quá một phần hai) số Ủy viên có mặt. Nếu cuộc họp lần đầu không đạt túc số quy định thì không phải triệu tập cuộc họp lần thứ 2 mà cuộc họp vẫn được tiến hành khi có ít nhất ½ (một phần hai) số Ủy viên được triệu tập tham dự nhưng việc biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Ban chấp hành phải được qua bán (quá một phần hai) số Ủy viên Ban chấp hành có mặt tán thành.
 • Trong trường hợp biểu quyết ngang nhau, thì quyết định thuộc về ý kiến của bên có số lượng đa số Ủy viên thường vụ.

ĐIỀU 16:  Ban thường vụ 

 1. Ban thường vụ là cơ quan thường trực của Ban chấp hành, thay mặt Ban chấp hành lãnh đạo công việc thường xuyên của Hội, gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, tổng thư ký, và các ủy viên Ban chấp hành hiệp thương bầu ra, số lượng không quá 1/3 (một phần ba) số Ủy viên Ban Chấp Hành.
 2. Chủ tịch là người địa diện chính thức cho Hội trước pháp luật, trước các cơ quan Nhà nước và trước các tổ chức khác, Chủ tịch là người đứng đầu Ban thường vụ chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Hội.
 3. Các Phó chủ tịch giúp Chủ tịch điều hành chung và được Chủ tịch ủy nhiệm một số lĩnh vực công việc cụ thể.
 4. Tổng thư ký là người chỉ đạo điều hành công việc của Văn phòng Hội, nơi chấp hành giải quyết công việc hàng ngày của Hội, chuẩn bị các kì họp của Ban chấp hành Hội, các cuộc Hội nghị, Hội thảo do Hội tổ chức, giúp chủ tịch điều phối hoạt dodognj của các ban chuyên môn tổ chức trực thuộc và các hội viên trong hệ thống của Hội.
 • Giúp việc cho Tổng thư ký có Chánh văn phòng do Ban thường vụ lựa chọn và Chủ tịch ký bổ nhiệm.
 • Tùy theo yêu cầu cộng việc Hội có các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ giúp việc, do chủ tịch Hội đề nghị và được Ban chấp hành thông qua, được tổ chức theo nguyên tắc gọn nhẹ và hoạt động có hiệu quả.
 1. Các ủy viên thường vụ tùy khả năng được Ban thường vụ phân công phụ trách một số công việc cụ thể.
 2. Ban thường vụ họp ít nhất 1 tháng 1 lần để kiểm điểm công tác và chuẩn bị các vấn đề để đưa ra hội nghị Ban chấp hành.
 • Nghị quyết của Ban thường vụ có giá trị theo đa số quá bán (quá 1/2 số Ủy viên tham dự) tán thành. Nếu cuộc họp lần đầu không đạt túc số hiện diện quá 1/2 (một phần hai) thì triệu tập lần thứ 2 sau đó 5-7 ngày và vấn đề túc số hiện diện không còn đặt ra nữa.

ĐIỀU 17: Ban kiểm tra

 1. Ban kiểm tra do Đại hội bầu ra cùng nhiệm kì với Ban chấp hành. Trưởng Ban kiểm tra là Ủy viên Ban chấp hành Hội. Số lượng Ủy viên Ban kiểm tra do Đại hội quy định.
 2. Ban kiểm tra bầu ra trưởng, phó ban để điều hành công việc.
 3. Nhiệm vụ Ban kiểm tra:
 • Kiểm tra việc thi hành điều lệ của Hội, veiecj thực hiện Nghị quyết của Đại hội, của Ban chấp hành và Ban thường vụ, kiểm tra về tài chính của Hội và báo cáo kết quả trình lên Đại hội.
 • Ban kiểm tra họp thường kì 3 tháng 1 lần và có thể họp bất thường theo đề nghị của chủ tịch hoặc tường Ban kiểm tra.
 1. Ban kiểm tra được mời dự họp Ban chấp hành, Ủy viên Ban kiểm tra không phải là Ủy viên ban chấp hành thì không có quyền biểu quyết nhưng có quyền bảo lưu ý kiến của mình về những vấn đề mà Ban chấp hành chưa thống nhất với Ban kiểm tra.

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

ĐIỀU 18:  Hội Doanh Nghiệp quận Thủ Đức có tài chính riêng và hoạt động theo chế độ tự chủ về tài chính, lập sổ sách kế toán, điều hành và cân đối thu chi phù hợp với chế độ chính sách hiện hành và phải báo cáo công khai trước Ban chấp hành và trước Đại hội.

 1. Các nguồn thu Hội:
 • Hội phí của Hội viên đóng góp.
 • Các khoản thu do hoạt động của Hội và các tổ chức trực thuộc Hội đem lại.
 • Các khoản tiền tài trợ, hoặc ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 • Các khoản thu qua các dịch vụ công do Nhà nước giao (nếu có) hoặc ngân sách Nhà nước hỗ trợ, thực hiện các mục tiêu, dự án, chương trình phát triển kinh tế quận.
 1. Các khoản chi của Hội:
 • Các khoản chi khác theo phê duyệt của Ban chấp hành hoặc Ban thường vụ.
 1. Chủ tịch Hội hoặc người được Chủ tịch Hội ủy quyền chịu trách nhiệm quản lí và sử dụng ngân quỹ, đúng quy định của Hội và pháp luật của Nhà nước.

CHƯƠNG VI

CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

ĐIỀU 19: Đại diện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Hội phải giữ mối quan hệ thường xuyên với các cơ quan sau đây:

 1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thủ Đức trong việc củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí về chính trị của giới doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 2. Ủy ban nhân dân, các ngành chức năng của quận, Ủy ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể của 12 phường trực thuộc quận Thủ Đức về mặt quản lí Nhà nước.
 3. Với các tổ chức đoàn thể của quận, để thực hiện tốt xây dựng tổ chức đoàn thể tại doanh nghiệp với coogn nhân lao động theo đúng Bộ luật lao động.
 4. Với Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh về các hoạt động có liên quan, nhất là về tiếp nhận các chủ trương của Hiệp hội trong việc tổ chức các hoạt động Hội ngày càng phát triển tốt hơn.
 5. Với các tổ chức kinh tế, Trung tâm giáo dục đào tạo, trung tâm dạy nghề của quận và thành phố để bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí cho các chủ Doanh nghiệp và nâng cao tay nghề cho công nhân lao động.

CHƯƠNG VII

GIẢI THỂ HỘI

ĐIỀU 20: Hội chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

 1. Chuyển thể thành một tổ chức mới
 2. Giải thể vì Hội không còn cần thiết để tồn tại
 3. Bị giả thể do 12 tháng liên tục không hoạt động
 4. Hoạt động của Hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

ĐIỀU 21: Việc ngừng hoạt động của Hội được thực hiện bằng Nghị quyết của Đại hội thường kì hoặc bất thường với sự nhất trí của 1/2 (một phần hai) số đại biểu hiện diện hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 22: Trong trường hợp Hội doanh  nghiệp Quận ngừng hoạt động, Ban chấp hành sẽ chỉ định một Ban thanh lí tài sản để kiểm tra, thanh toán và bảo quản tài sản cho đến khi thanh lí xong.

CHƯƠNG VIII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

ĐIỀU 23:Khen thưởng

 1. Các hội viên, các cán bộ, nhân viên của Hội có thành tích đóng góp vào các hoạt động của Hội sẽ được Hội khen thưởng hoặc đề nghị Chính quyền, Mặt trận khen thưởng.
 2. Riêng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh sẽ được Hội đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh xét trao giải thưởng “Doanh nhân Sài Gòn xuất sắc” được tổ chức hàng năm.

ĐIỀU 24:Kỷ luật

Các hội viên, các cán bộ, nhân viên của Hội làm tổn hại đến uy tín, quyền lợi của Hội, hội viên bỏ sinh hoạt thường kì nhiều lần mà không có lí do chính đáng, không đóng hội phí 1 năm sẽ tùy mức độ mà nhắc nhở, phê bình hoặc bị thi hành kỉ luật. Các hình thức kỉ luật do Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức quy định.

CHƯƠNG IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 25: Điều lệ này cho hiệu lực sau khi được Đại hội thông qua và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức phê duyệt ban hành. Hội viên của Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các điều khoản đã ghi trong điều lệ này.

ĐIỀU 26: Chỉ có Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội với ít nhất 1/2 (một phần hai) số đại biểu có mặt tán thành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức phê duyệt mới có giá trị thi hành.

CHỦ TỊCH
(đã ký)
TRẦN VIỆT ANH

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x